BIOLOGIA Z GENETYKĄ, KIERUNEK KOSMETOLOGIA:

Sylabus wraz z:
 • tematyką wykładów i ćwiczeń,
 • zasadami zaliczania przedmiotu,
 • efektami kształcenia.
  Punkty i obecności: Wyniki egzaminu

  W celu zaliczenia ćwiczeń należy uzyskać 40 punktów na 60 możliwych.

  Punkty można uzyskać za:

  UWAGA

  Osoby, które nie zaliczyły ćwiczeń mogą przesłać zadanie 3.3.2. z ćwiczenia C07 (GMO) do dnia 20.02.2022. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu.

  EGZAMIN, II termin: 22.02.2022, 15:00-16:15

  Kontakt

  Prace oraz pytania dotyczące przedmiotu należy nadsyłać na adres mailowy:
  polokkornelia@gmail.com  Tematyka wykładów (15 h) i ćwiczeń (30 h)

  Protokoły ćwiczeń będą udostępniane sukcesywnie.

  W01: Wykład, 2021.10.05:
  Komórka i cykl życiowy. Teoria komórkowej budowy organizmów. Budowa komórki prokariotycznej i eukariotycznej, rozmiary komórek. Struktury komórkowe: błony biologiczne, mitochondria, liposomy. Budowa jądra komórkowego: nukleoplazma, błona jądrowa, chromatyna, jąderko. Teoria endosymbiozy: pochodzenie chloroplastów, mitochondriów i jądra komórkowego. Cykl życiowy komórki: regulacja cyklu, mitoza, mejoza. Organizmy modelowe w badaniach biologicznych.

  C01 Ćwiczenia, GR1: 2021.10.05. GR2: 2021.10.06.
  Pochodzenie komórek. Charakterystyka Archaea i Eubacteria. Komórka Pro- i Eukariota. Pochodzenie jądra komórkowego. Cykl życiowy komórki. Fazy cyklu życiowego. Obserwacja i symulacja faz mitozy i mejozy z uwzględnieniem zmian zawartości DNA. Zapoznanie się z bazą NCBI na podstawie analizy danych dla organizmów modelowych. Klucz do zadań.

  W02: Wykład, 2021.10.12:
  Genetyka mendlowska. Definicja i zastosowania w biologii człowieka, przemyśle farmaceutycznym, spożywczym. Podstawowe pojęcia genetyczne: gen, allel, SNP, locus, fenotyp, genotyp, polimorfizm, homo i heterozygota, dominacja i recesywność. I i II prawo Mendla: mejotycznej uwarunkowania praw Mendla, analiza doświadczeń mendla na grochu. Dziedziczenie mendlowskie u człowieka. Rozwinięcie mendelizmu: allele wielokrotne, kodominacja na przykładzie grup krwi. Współdziałanie genów na przykładzie fenotypu bombajskiego. Analiza rodowodów: terminologia, przykłady

  C02a Ćwiczenia, GR1: 2021.10.12. GR2: 2021.10.13.
  Dziedziczenie cech uwarunkowanych jednogenowo u różnych grup organizmów, analiza rozszczepień w krzyżówkach jedno i wielopunktowych, ocena prawdopodobieństwa wystąpienia danej cechy. Projektowanie doświadczeń genetycznych. Klucz do zadań

  C02b Ćwiczenia, GR1: 2021.10.19. GR2: 2021.10.20.
  Rozwinięcie mendelizmu. Allele wielokrotne: częstość alleli w populacji, polimorfizm, dziedziczenie barwy kwiatów, dziedziczenie grup krwi u człowieka. Współdziałanie genów: dziedziczenie ksztatu grzebieni u kur, komplementacja, addytywne współdziałanie genów dominujących, recesywna epistaza, epistaza genów dominujących. Klucz do zadań

  W03: Wykład, 2021.11.16:
  Chromosomowa teoria dziedziczności. Chromosom: budowa chromosomu, liczba chromosomów, haploidy, diploidy, liczba podstawowa. Ploidalność: euploidy i aneuploidy. Kariotyp. Chromosomopatie u człowieka. Chromosomy płci. Determinacja płci u Drosophila melanogaster i u człowieka. Sprzężenie z płcią na przykładzie hemofilii. Rozchodzenie się genów leżących na jednym chromosomie podczas mejozy. Sprzężenie genów całkowite i częściowe: rozszczepienia. Crossing-over: definicja, formowanie się mostów, efekty. Pojęcie odległości genetycznej. Mapy genetyczne.

  C03 Ćwiczenia, GR1: 2021.11.16. GR2: 2021.11.17.
  Chromosom metafazowy. Kariotyp. Ploidalność. Sprzężenie z płcią. Determinacja płci u ssaków. Dziedziczenie sprzężone z płcią na przykładzie D. melanogaster. Rozszczepienia w przypadku sprzężenia genów całkowitego i częściowego. Obliczanie odległości genetycznej. Wykorzystanie odległości genetycznej do oceny prawdopodobieństwa wystąpienia danej kombinacji cech. Mapy genetyczne i mapy fizyczne. Klucz do zadań.

  W04: Wykład, 2020.11.23:
  Struktura materiału genetycznego. Kwasy nukleinowe: budowa chemiczna, nazewnictwo, szlaki syntezy, struktura przestrzenna, formy. Wiroidy. Wirusy: cechy, materiał genetyczny, przykłady. Organizacja materiału genetycznego u Prokariota: chromosom bakteryjny, białka histonopodobne, plazmidy. Struktura materiału genetycznego Eukariota: budowa chromatyny, histony, nukleosom, włókno 30 nm, białka SMC, poziomy upakowania DNA.

  C04 Ćwiczenia, GR1: 2021.11.23. GR2: 2021.11.24.
  Składniki kwasów nukleinowych: porównanie DNA i RNA. Synteza nukleotydów w komórce. Obliczanie zawartości kwasów nukleinowych w próbie. Analiza struktury i właściwości RNA. Właściwości DNA. Sekwencje nukleotydowe w bazach danych. Pojęcie nici sensownej i antysensownej. Struktura rekordu sekwencji nukleotydowej w bazie NCBI. Ewolucja sekwencji DNA: ortologi i paralogi. Klucz do zadań.

  W05: Wykład, 2020.11.30:
  Przepływ informacji genetycznej. Centralny Dogmat Biologii Molekularnej w wersji Crick’a. Uproszczenie Watsona. Przepływ poziomy i pionowy. Replikacja DNA: model semikonserwatywny, kierunek replikacji, fragmenty Okazaki, etapy replikacji in vivo. Reakcja PCR. Transkrypcja; polimerazy RNA, inicjacja, czynniki transkrypcyjne i promotory. Dojrzewanie mRNA u Eukariota, spliceosom. Translacja: rola rybosomów, tRNA. Kod genetyczny. Struktura białek.

  C05a Ćwiczenia, GR1: 2021.11.30. GR2: 2021.12.01.
  Replikacja DNA: chemizm, dokładność kopiowania, startery RNA, kierunek replikacji. Reakcja PCR: etapy reakcji PCR, specyfika reakcji, temperatura topnienia i obliczanie temperatury przyłączania starterów, stężenia składników reakcji PCR. Odmiany reakcji PCR: standardowa, RT-PCR, qPCR. Sekwencjonowanie DNA metodą Sangera, odczyt chromatogramów. Klucz do zadań.

  C05b Ćwiczenia, GR1: 2021.12.07. GR2: 2021.12.08.
  Ekspresja genów. Transkrypcja DNA: analiza przebiegu transkrypcji, polimerazy RNA. Pojęcie ORF, wyznaczanie ORF dla danej sekwencji, ORFfinder. Odwrotna transkrypcja, projektowanie cDNA. Translacja: analiza przebiegu translacji. Kod genetyczny: krytyczna analiza doniesień medialnych. Struktura białek: analiza struktury I- i II-rzędowej dla wybranych sekwencji. Analiza właciwości fizyko-chemicznych za pomocą programu ProtParam. Klucz do zadań.

  K01: KOLOKWIUM I, 2021.12.10., godz. 13:00-13:30
  W06: Wykład, 2021.12.14:
  Mutageneza i jej wykorzystanie. Mutageneza indukowana. Czynniki mutagenne fizyczne i chemiczne. Mutagenne działanie promieniowania jonizującego, siwert. Efekty bezpośrednie i długotrwałe katastrofy w Czarnobylu. Mutageny chemiczne: czynniki alkilujące, interkalujące, analogi zasad, spektrum mutacji. Efekty somatyczne i genetyczne działania mutagenu. Chimery. Mutageneza indukowana w żywieniu człowieka i diagnostyce medycznej.

  C06a Ćwiczenia, GR1: 2021.12.14. GR2: 2021.12.15.
  Analiza mutacji punktowych na poziomie DNA i białka. Szacowanie częstości mutacji punktowych. Mutacje punktowe a ewolucja diety człowieka na przykadzie tolerancji laktozy. Mutacje chromosomowe strukturalne. Gamety heterozygoty translokacyjnej. Mutacje chromosomowe liczbowe i ich rola w powstawaniu gatunków. Rozszczepienia u trisomików. Wykorzystanie linii trisomicznych. Klucz do zadań.

  C06b Ćwiczenia, GR1: 2022.01.11. GR2: 2022.01.12.
  Uszkodzenia DNA. Środki mutagenne i ich efektywność. Mutageny fizyczne i chemiczne. Określanie dawki optymalnej. Środki mutagenne w środowisku człowieka: wykrywanie i zapobieganie skutkom ich działania na przykładzie DDT. Wpływ promieniowania jonizującego na człowieka, siewerty. Znaczenie mutagenezy indukowanej. Klucz do zadań.

  W07: Wykład, 2022.01.18:
  Organizmy modyfikowane genetycznie (GMO). Wsparcie dla GMO w Europie. Definicja GMO. Otrzymywanie GMO: organizm transformowany i transgeniczny, techniki transferu genów, efekty na poziomie genomu. Wykorzystanie GMO w medycynie, przemyśle i rolnictwie. Zagrożenia środowiskowe, zdrowotne, ekonomiczne.

  C07 Ćwiczenia, GR1: 2022.01.18. GR2: 2022.01.19.
  Organizmy transgeniczne: historia modyfikacji genetycznych, definicje biologiczne, definicje prawne. GMO w bazach danych: analiza modyfikowanych cech i modyfikowanych gatunków. Zagrożenia dla bioróżnorodności. Metody otrzymywania GMO: transformacja i transdukcja. Dziedziczenie transgenów. Wykorzystanie GMO w medycynie: rośliny jako bioreaktory, szczepionki na bazie GMO. Klucz do zadań.

  K02: KOLOKWIUM II, 2022.01.26. godz. 15:00-15:45