BIOLOGIA Z GENETYKĄ, KIERUNEK KOSMETOLOGIA:

Sylabus wraz z:
 • tematyką wykładów i ćwiczeń,
 • zasadami zaliczania przedmiotu,
 • efektami kształcenia.
  Ostateczna punktacja i oceny

  KOLOKWIUM I: 08.12.2020. w godzinach wykładu: 15:30-16:00

  Obejmuje wykłady 01-04, ćwiczenia 01-04, tryb live: test jednokrotnego wyboru, pytania krótkiej odpowiedzi, proste zadanie. Link zostanie udostępniony 08.12.2020., 15:00. Proszę logować się przez maila uczelnianego.

  Zajęcia po kolokwium: 16:15-16:45, 17:00-19:15, wykład i ćwiczenia.

  KOLOKWIUM II: 19.01.2021.

  • Obejmuje wykłady 05-07, ćwiczenia 05-07.
  • Tryb live: test jednokrotnego wyboru, pytania krótkiej odpowiedzi, proste zadanie.
  • Link zostanie udostępniony w dniu 19.01.2021., w trakcie zajęć o 15:15. Proszę zalogować się do Teams.
  • Czas trwania kolokwium: 30 minut, od 16:00-16:30.
  • W celu rozwiązania kolokwium proszę logować się poprzez maila uczelnianego.

  EGZAMIN, I termin: 02.02.2021. 16:00-17:00

  • Oceny z egzaminu dostępne w pliku pdf z punktacją
  • Oceny zostaną wpisane do Wirtualnej Uczelni jak tylko umożliwi to system. W chwili obecnej nie ma technicznej możliwości wpisania ocen z wykładów z przyczyn niezależnych od prowadzącego.  C00: Ćwiczenia, 2020.10.13., 2020.10.14.
  Wprowadzenie do przedmiotu. Zasady prowadzenia zajęć w trybie zdalnym, omówienie sylabusa, przedstawienie programu zajęć, zasady zaliczania przedmiotu oraz egzaminu. Przedstawienie narzędzi do pracy zdalnej. Wprowadzenie do baz danych.

  W01: Wykład, 2020.10.14:
  Komórka i cykl życiowy: budowa komórki prokariotycznej i eukariotycznej; choroby związane ze strukturami komórki. Pochodzenie organelli komórkowych. Cykl życiowy komórki i jego regulacja. Mitoza i mejoza oraz ich znaczenie. Organizmy modelowe w badaniach genetycznych.

  C01 Ćwiczenia, 2020.10.20.
  Identyfikacja faz cyklu życiowego komórki. Obserwacja i symulacja faz mitozy i mejozy z uwzględnieniem zmian zawartości DNA. Organella komórkowe: budowa i pochodzenie. Zapoznanie się z bazą NCBI na podstawie analizy danych dla organizmów modelowych.

  W02: Wykład, 2020.10.27:
  Genetyka mendlowska: podstawowe pojęcia genetyczne, I i II prawo Mendla. Allele wielokrotne na przykładzie grup krwi. Współdziałanie genów na przykładzie fenotypu bombajskiego. Zasady sporządzania rodowodów.

  C02a Ćwiczenia, 2020.10.27.
  Dziedziczenie cech uwarunkowanych jednogenowo u różnych grup organizmów, analiza rozszczepień w krzyżówkach jedno i wielopunktowych, ocena prawdopodobieństwa wystąpienia danej cechy. Projektowanie doświadczeń genetycznych. Klucz do zadań.

  C02b Ćwiczenia, 2020.11.03.
  Allele wielokrotne: częstość alleli w populacji, polimorfizm, dziedziczenie barwy kwiatów. Współdziałanie genów: addytywne komplementacja, współdziałanie genów dominujących, recesywna epistaza, epistaza genów dominujących. Dziedziczenie cech ilościowych.

  W03: Wykład, 2020.11.17:
  Chromosomy i determinacja płci: struktura chromosomu metafazowego, kariotypy u różnych grup organizmów. Determinacja płci u różnych organizmów, geny sprzężone z płcią. Chromosomowa teoria dziedziczności: sprzężenie genów, crossing-over, odległość genetyczna.

  C03 Ćwiczenia, 2020.11.17.
  Sprzężenie genów całkowite i częściowe. Wykorzystanie odległości genetycznej do oceny prawdopodobieństwa wystąpienia danej kombinacji cech. Ustalanie kolejności położenia genów na chromosomach. Mapy genetyczne i mapy fizyczne.

  W04: Wykład, 2020.11.24:
  Struktura materiału genetycznego: budowa kwasów nukleinowych i choroby związane z syntezą nukleotydów. Budowa chromosomu Prokariota: upakowanie DNA w nukleoidzie. Budowa chromosomu Eukariota: upakowanie DNA w jądrze, białka uczestniczące w upakowaniu DNA.

  C04 Ćwiczenia, 2020.11.24.
  Obserwacja struktury przestrzennej kwasów nukleinowych. Analiza struktury RNA. Analiza struktury przestrzennej DNA. Identyfikacja sekwencji nukleotydowych w bazach danych. Analiza struktury rekordu w bazie NCBI. Pojęcie nici sensownej i antysensownej. Ewolucja sekwencji DNA: ortologi i paralogi.

  W05: Wykład, 2020.12.08:
  Przepływ informacji genetycznej. Replikacja u Prokariota i Eukariota: zasady replikacji, polimerazy DNA. Transkrypcja: polimerazy RNA, czynniki transkrypcyjne, zaburzenia transkrypcji, dojrzewanie RNA. Translacja i kod genetyczny. Struktura białek.

  C05 Ćwiczenia, 2020.12.08.
  Reakcja PCR: przebieg reakcji PCR, odmiany reakcji PCR. Projektowanie reakcji PCR: warunki termiczne oraz skład chemiczny. Projektowanie starterów. Metody sekwencjonowania DNA. Analiza ekspresji genów. Analiza struktury i ewolucji białek za pomocą BLAST.

  W06: Wykład, 2020.12.15:
  Mutageneza i jej wykorzystanie: mutacje punktowe i chromosomowe. Czynniki mutagenne fizyczne i chemiczne. Wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe na przykładzie Czarnobyla. Mutageneza indukowana w żywieniu człowieka i diagnostyce medycznej.

  C06a Ćwiczenia, 2020.12.15.
  Analiza mutacji punktowych na poziomie DNA i białka. Szacowanie częstości mutacji punktowych. Mutacje punktowe a ewolucja diety człowieka. Mutacje chromosomowe strukturalne. Mutacje chromosomowe liczbowe i ich rola w powstawaniu gatunków. Klucz do zadań

  C06b Ćwiczenia, 2021.01.05.
  Środki mutagenne i ich efektywność. Określanie dawki optymalnej. Środki mutagenne w środowisku człowieka: wykrywanie i zapobieganie skutkom ich działania. Znaczenie mutagenezy w przemyśle kosmetycznym. Klucz do zadań.

  W07: Wykład, 2021.01.12:
  GMO – skąd biorą się obawy? Odbiór społeczny GMO. Definicja GMO. Otrzymywanie GMO. Regulacje prawne dotyczące uwalniania GMO. Wykorzystanie organizmów modyfikowanych genetycznie w rolnictwie, medycynie i przemyśle. Zagrożenia środowiskowe, zdrowotne i ekonomiczne związane z GMO.

  C07 Ćwiczenia, 2021.01.12.
  Przykłady GMO. Analiza zmian w genomach organizmów modyfikowanych genetycznie. Identyfikacja transgenów. Wniosek o uwolnienie GMO do środowiska. Bazy GMO w Unii Europejskiej i w Polsce. Analiza zagrożeń i korzyści związanych z GMO.

  W08: Wykład, 2021.01.19:
  KOLOKWIUM II