GENETYKA, KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO:

Sylabus wraz z:
 • tematyką wykładów i ćwiczeń,
 • zasadami zaliczania przedmiotu,
 • efektami kształcenia.
  Punkty i obecności

  POPRAWA ĆWICZEŃ II TERMIN

  • 20.09.2021

  • KOLOKWIUM I: w godzinach 12:00-12:45
  • KOLOKWIUM II: w godzinach 13:00-13:45>
  • Uzyskanie limitu 40 punktów z obu kolokwiów jest warunkiem zaliczenia ćwiczeń na ocenę dostateczną.

  PREZENTACJE

  Każda osoba ma możliwość zdobycia max. 5 punktów za prezentację. Prezentacje można przysyłać w ciągu całego semestru do 02.06.2021 r. 23:59. Prezentacja powinna dotyczyć dowolnego zagadnienia z zakresu genetyki człowieka. Prezentacje należy sporządzić w programie do prezentacji i przesłać w postaci pliku pdf lub power point. Prezentacja powinna zawierać maksymalnie 15 slajdów, stronę tytuową oraz wykaz literatury.

  Kontakt

  Prace oraz pytania dotyczące przedmiotu należy nadsyłać na adres mailowy:
  polokkornelia@gmail.com
  TEMAT 01: Komórka i cykl życiowy

  W01. Wykład, 2021.03.02:
  Komórka i cykl życiowy: budowa komórki prokariotycznej i eukariotycznej; choroby związane ze strukturami komórki. Pochodzenie organelli komórkowych. Cykl życiowy komórki i jego regulacja. Mitoza i mejoza oraz ich znaczenie. Organizmy modelowe w badaniach genetycznych.

  TEMAT 02: Genetyka mendlowska

  W02. Wykład, 2021.03.09:
  Genetyka mendlowska: podstawowe pojęcia genetyczne, I i II prawo Mendla. Allele wielokrotne na przykładzie grup krwi. Współdziałanie genów na przykładzie fenotypu bombajskiego. Zasady sporządzania rodowodów.

  C02. Ćwiczenia, 2021.03.09:
  Dziedziczenie cech u człowieka uwarunkowanych jednogenowo, analiza rozszczepień i ocena prawdopodobieństwa wystąpienia danej cechy. Dziedziczenie grup krwi u człowieka. Cechy uwarunkowane współdziałaniem genów. Projektowanie doświadczeń.

  TEMAT 03: Chromosomy i determinacja płci

  W03. Wykład, 2021.03.16:
  Chromosomy i determinacja płci: struktura chromosomu metafazowego, kariotyp człowieka. Determinacja płci u różnych organizmów, geny sprzężone z płcią. Chromosomowa teoria dziedziczności: sprzężenie genów, crossing-over, odległość genetyczna.

  C03. Ćwiczenia, 2021.03.16:
  Chromosomopatie u człowieka. Metody cytogenetyczne i identyfikacja kariotypów człowieka. Analiza rozszczepień dla cech sprzężonych z płcią. Identyfikacja sprzężenia genów, wykorzystanie odległości genetycznej do oceny prawdopodobieństwa wystąpienia danej kombinacji cech.

  TEMAT 04: Struktura materiału genetycznego

  W04. Wykład, 2021.03.23:
  Struktura materiału genetycznego: budowa kwasów nukleinowych i choroby związane z syntezą nukleotydów. Budowa chromosomu Prokariota: upakowanie DNA w nukleoidzie. Budowa chromosomu Eukariota: upakowanie DNA w jądrze, białka uczestniczące w upakowaniu DNA.

  C04 Ćwiczenia, 2021.03.23:
  Obserwacja struktury przestrzennej kwasów nukleinowych. Analiza struktury RNA. Analiza struktury przestrzennej DNA. Identyfikacja sekwencji nukleotydowych w bazach danych.

  TEMAT 05: Geny

  W05. Wykład, 2021.03.30:
  Geny: ewolucja definicji genu. Budowa genów u wirusów, Prokariota i Eukariota. Geny warunkujące lekooporność na przykładzie prątka gruźlicy. Rodziny genów na przykładzie genów globinowych i rDNA.


  C05. Ćwiczenia, 2021.03.30:
  Analiza genu KatG u Mycobacterium tuberculosis. Testy genetyczne w wykrywaniu lekooporności. Katalog genów człowieka, OMIM: poszukiwanie genów warunkujących jednostki chorobowe, planowanie diagnostyki, wykorzystanie bazy w poszukiwaniu przyczyn różnych jednostek chorobowych.

  K01: KOLOKWIUM I, 2021.04.13.

  TEMAT 06: Genomy

  W06. Wykład, 2021.04.20:
  Genomy: wielkość genomów u różnych grup organizmów, gęstość genów. Organizacja genomu Prokariota na przykładzie E. coli, M. tuberculosis i B. burgdorferi. Organizacja genomów Eukariota. Kolinearność i syntenia na przykładzie genomów traw i kręgowców. Ruchome elementy genetyczne i ich rola w ewolucji.


  C06. Ćwiczenia, 2021.04.20:
  Miary wielkości genomu. Przeliczanie wielkości genomów podanych w różnych jednostkach. Analiza wielkości genomów u różnych grup zwierzęcych i roślinnych na podstawie danych w bazach C-DNA. Obliczanie gęstości genów.

  TEMAT 07: Przepływ informacji genetycznej

  W07. Wykład, 2021.04.27:
  Przepływ informacji genetycznej. Replikacja u Prokariota i Eukariota: zasady replikacji, polimerazy DNA. Reakcja PCR. Transkrypcja: polimerazy RNA, czynniki transkrypcyjne, zaburzenia transkrypcji, dojrzewanie RNA. Translacja i kod genetyczny. Struktura białek.


  C07 Ćwiczenia, 2021.04.27:
  Reakcja PCR: przebieg. Projektowanie reakcji PCR: stężenia składników, temperatura. Odmiany reakcji PCR. Wykorzystanie reakcji PCR w diagnostyce i badaniach.

  TEMAT 08: Mutageneza

  W08. Wykład, 2021.05.04:
  Mutageneza i jej wykorzystanie: mutacje punktowe i chromosomowe. Czynniki mutagenne fizyczne i chemiczne. Wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe na przykładzie Czarnobyla. Mutageneza indukowana w żywieniu człowieka i diagnostyce medycznej.


  C08. Ćwiczenia, 2021.05.04:
  Określanie częstości mutacji punktowych. Projektowanie doświadczeń z mutagenezy. Obliczanie ilości mutagenu. Określanie efektów somatycznych i genetycznych działania mutagenu. Określanie dawki optymalnej i szkodliwej.

  TEMAT 09: GMO

  W09. Wykład, 2021.05.11:
  GMO – skąd biorą się obawy? Odbiór społeczny GMO. Definicja GMO. Otrzymywanie GMO. Regulacje prawne dotyczące uwalniania GMO. Wykorzystanie organizmów modyfikowanych genetycznie w rolnictwie, medycynie i przemyśle. Zagrożenia środowiskowe, zdrowotne i ekonomiczne związane z GMO.


  C09. Ćwiczenia, 2021.05.11 (1h):
  Przykłady organizmów transgenicznych. Baza danych GMO. Rośliny transgeniczne i ich wykorzystanie. GMO w medycynie.

  TEMAT 10: Genetyka w sporcie

  W10. Wykład, 2021.05.18:
  Homo olympicus. Znaczenie genetyki w sporcie. Cechy ilościowe człowieka. „Fenotyp sportowca” oraz testy diagnostyczne predyspozycji sportowych.

  K02. Kolokwium II, 2021.05.25.