BIOLOGIA MOLEKULARNA, KIERUNEK LEKARSKI,
II rok, semestr IV, cykl 2021/2022

Sylabus dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022 wraz z:
 • tematyką wykładów,
 • zasadami zaliczania przedmiotu,
 • efektami kształcenia.
  Wyniki z kolokwium i oceny. Studia stacjonarne.

  Wyniki z kolokwium i oceny. Studia niestacjonarne.


  W celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać z kolokwium zaliczeniowego oraz wykładów 30 punktów na 50 możliwych.

  Kolokwium zaliczeniowe, termin I: 04.05.2023. godz. 9:00-10:00

  Pytania na kolokwium mogą mieć postać:
  • testu jednokrotnego wyboru,
  • testu tak/nie, prawda/fałsz,
  • krótkich strukturyzowanych pytań,
  • pytań z luką,
  • zadań otwartych, złożonych, w tym zadań obliczeniowych, analizy sekwencji oraz zadań sprawdzających umiejętność pracy z biologicznymi bazami danych.
  Skala ocen
  • 3,0 (dostateczny): 30-35 pkt.
  • 3,5 (dostateczny plus): 36-40 pkt.
  • 4,0 (dobry): 41-44 pkt.
  • 4,5 (dobry plus): 45-47 pkt.
  • 5,0 (bardzo dobry): 48-50 pkt.
  Forma przeprowadzenia kolokwium
  • Kolokwium przeprowadzane jest przy pomocy platformy MS forms.
  • Link zostanie przesłany dzień przed kolokwium na maile w domenie uczelnianej.
  • Należy logować się mailami w domenie uczelnianej.
  • Czas trwania: 60 minut.
  • Zgodnie z regulaminem studiów stwierdzenie, że praca jest niesamodzielna będzie skutkowało dyskwalifikacją, co jest równoznaczne z oceną niedostateczną.
  Terminy kolokwium

  Tematyka wykładów (15 h, pięć spotkań po 3 h)

  Prezentacje w postaci plików pdf będą udostępniane sukcesywnie.

  W02. Wykład, 09.03.2023.
  Replikacja DNA. Przepływ informacji genetycznej poziomy i pionowy. Centralny Dogmat Biologii Molekularnej Crick’a, uproszczenie Watsona. Zasady replikacji; semikonserwatyzm, kierunek, fragmenty Okazaki, widełki replikacyjne. Przebieg replikacji: replikon, polimerazy DNA, ich bodowa i właściwości, replisom. Zasady replikacji in vivo. Reakcja PCR: składniki, etapy, startery, temperatura topnienia, odmiany reakcji PCR.

  W02. Wykład, 16.03.2023.
  Sekwencjonowanie genów i genomów. Metody sekwencjonowania DNA: Maxama-Gilberta, metoda Sangera, zasada odczytywania sekwencji, automatyczne sekwencjonowanie, metody NGS. Identyfikacja pojedynczych genów: pojęcie klonowania, klonowanie pozycyjne, metoda genu kandydata, mapy genetyczne i ich znaczenie w sekwencjonowaniu genomów, w tym genomu człowieka. Hybrydyzacja kwasów nukleinowych: warunki, specyfika, hybrydyzacja DNA-DNA, RNA-RNA, hybrydyzacja in situ. Wektory: plazmidy, fagemidy, BAC, YAK, HAC. Biblioteki: genomowa, cDNA, konstrukcja bibliotek.

  W03. Wykład, 23.03.2023.
  Transkrypcja i transkryptomika. Definicja i zasady transkrypcji. Polimerazy RNA: funkcja i budowa u Prokariota i Eukariota, inhibitory polimeraz RNA. Etaty transkrypcji: inicjacja, mechanizm rozpoznawania prawidłowych zasad. Promotory Prokariota i Eukariota. Czynniki transkrypcyjne: globalne, wiodące, czynniki transkrypcyjne człowieka, wpływ czynników transkrypcyjnych na zmienność cech ilościowych. Dojrzewanie RNA u Eukariota: spliceosom, mechanizm wycinania intronów. Transkryptomika: definicja, metody. Odwrotna transkrypcja: mechanizm, znaczenie fizjologiczne i wykorzystanie w diagnostyce.

  W04. Wykład, 30.03.2023.
  Translacja i struktura białek. Definicja translacji, budowa i znaczenie rybosomów, budowa i rola tRNA, choroby związane z mutacjami w genach tRNA. Kod genetyczny: definicja, cechy kodu genetycznego, zasada tolerancji Crick’a, kod genetyczny a informacja genetyczna. I-rzędowa struktura białek: wiązanie peptydowe, typy aminokwasów. II-rzędowa struktura białek: α-helisy i β-kartki. III-rzędowa struktura białek. Struktura IV-rzędowa i tworzenie domen. Białka jaja kurzego. Proteomika: metody, wykorzystanie w diagnostyce.

  W05. Wykład, 20.04.2023.
  Metody bioinformatyczne w biologii molekularnej. Biologiczne bazy danych: bazy pierwotne i bazy wtórne, bazy złożone. Przykłady baz nukleotydowych i białkowych. Rekordy baz danych: struktura, widoki. Podobieństwo sekwencji. Uliniowanie (zbieżność, alignment): metoda dot-matrix i programowanie dynamiczne. Macierze substytucji aminokwasowych: PAM, BLOSSUM. Uliniowanie pojedyncze i wielokrotne.