BIOLOGIA MEDYCZNA, KIERUNEK LEKARSKI, SEMESTR 2:

Sylabus wraz z:
 • tematyką wykładów i ćwiczeń,
 • zasadami zaliczania przedmiotu,
 • efektami kształcenia.
  Punkty i obecności (stacjonarne)

  Punkty i obecności (niestacjonarne)

  W celu zaliczenia przedmiotu w semestrze II należy uzyskać 41 punktów na 80 możliwych.

  Punkty można uzyskać za:

  PREZENTACJE: w ciągu całego semestru, do 06.06.2022 r.

  Prezentacje są dobrowolne i powinny dotyczyć zagadnień związanych z przedmiotem. Prezentację należy przygotować indywidualnie. Każda osoba może przygotować jedną prezentację w semestrze.

  EGZAMIN, I termin: XXXXX

  Kontakt

  Prace oraz pytania dotyczące przedmiotu należy nadsyłać na adres mailowy:
  prof.romanzielinski@gmail.com  Tematyka wykładów i ćwiczeń

  Wykłady i protokoły ćwiczeń będą udostępniane sukcesywnie.

  Wykład, XX.XX.2022.
  W06A. Mutageneza i naprawa DNA. Mutacje jako źródło zmienności. Podział mutacji ze względu na: miejsce powstania oraz czynnik wywołujący mutacje. Mutacje punktowe: efekt fenotypowy, częstość, substytucje, insercje i delecje. Uszkodzenia DNA. Naprawa DNA: naprawa bezpośrednia (fotoreaktywacja), naprawa w trakcie replikacji, BER, NER, MMR. Usuwanie dimerów pirymidynowych.

  W06B. Indukowanie mutacji. Mutageneza indukowana. Czynniki mutagenne fizyczne i chemiczne. Mutagenne działanie promieniowania jonizującego, siwert. Efekty bezpośrednie i długotrwałe katastrofy w Czarnobylu. Mutageny chemiczne: czynniki alkilujące, interkalujące, analogi zasad, spektrum mutacji. Efekty somatyczne i genetyczne działania mutagenu. Chimery. Mutageneza indukowana w żywieniu człowieka i diagnostyce medycznej.

  Ćwiczenia, XX.XX.2022.
  C06A. Mutageneza i naprawa DNA. Analiza mutacji punktowych na poziomie DNA i białka. Szacowanie częstości mutacji punktowych. Mutacje punktowe a ewolucja diety człowieka. Mutacje chromosomowe strukturalne. Inżynieria chromosomowa. Mutacje chromosomowe liczbowe i ich rola w powstawaniu gatunków.

  Ćwiczenia, XX.XX.2022.
  C06B. ndukowanie mutacji. Środki mutagenne i ich efektywność. Określanie dawki optymalnej. Środki mutagenne w środowisku człowieka: wykrywanie i zapobieganie skutkom ich działania.

  Wykład, XX.XX.2022.
  W07A. Gatunki alternatywne w żywieniu człowieka. Ewolucja diety człowieka, gotowanie jako adaptacja, indoeuropejskie korzenie głównych zbóż, rewolucja neolityczna. Właściwości dietetyczne głównych zbóż, ślady udomowienia w genomie. Zmiany zróżnicowania gatunkowego diety człowieka. Znaczenie gatunków alternatywnych w diecie: cechy, przykłady gatunków alternatywnych i ich właściwości odżywczych. Nutrigenomika i molekularne podstawy żywienia.

  W07B. Organizmy modyfikowane genetycznie (GMO). Wsparcie dla GMO w Europie. Definicja GMO. Otrzymywanie GMO: organizm transformowany i transgeniczny, techniki transferu genów, efekty na poziomie genomu. Wykorzystanie GMO w medycynie, przemyśle i rolnictwie. Zagrożenia środowiskowe, zdrowotne, ekonomiczne.

  Ćwiczenia, XX.XX.2022.
  C07A. Gatunki alternatywne w żywieniu człowieka. Metodyka doświadczeń genetycznych na przykładzie gatunków alternatywnych. Udomowienie roślin i zwierząt i wpływ udomowienia na dietę człowieka. Identyfikacja roślin leczniczych. Cechy morfologiczne. Identyfikacja metodami molekularnymi. Wykorzystanie roślin leczniczych w przemyśle farmaceutycznym. Gatunek taksonomiczny a gatunek biologiczny.

  Ćwiczenia, XX.XX.2022.
  C07B. Organizmy modyfikowane genetycznie (GMO). Wniosek o uwolnienie GMO do środowiska. Bazy GMO w Unii Europejskiej i w Polsce. Analiza zagrożeń i korzyści związanych z GMO. Analiza zmian w genomach organizmów modyfikowanych genetycznie. Identyfikacja transgenów.

  Wykład, XX.XX.2022.
  W08A. Od zmienności ciągłej do identyfikacji genów. Dziedziczenie cech ilościowych: definicja, zmienność ciągła, interakcja GxE. Metody analizy cech ilościowych: układ bloków kompletnie randomizowanych, analiza wariancji i podział zmienności całkowitej. Parametry genetyczne: addytywne działanie genów, dominacja i epistaza. Mapowanie genów warunkujących cechy ilościowe: QTL, metoda genu kandydata, mapowanie interwałowe. Identyfikacja genów odpowiadających za cechy ilościowe. Rola QTL w ewolucji

  W08B. Homo olympicus.„Fenotyp sportowca”: cechy fizyczne, rola środowiska, rola treningu. Genetyka „fenotypu sportowca”: cechy ilościowe, pułap tlenowy, geny DRD2, GNB3, ACSL1, FTO, EPOR. Testy diagnostyczne, zagadnienia etyczne.

  Ćwiczenia, XX.XX.2022.
  C08A. Od zmienności ciągłej do identyfikacji genów. Metody statystyczne w analizie cech ilościowych. Schemat doświadczenia. Podział zmienności. Testy istotności. Określanie liczby genów odpowiedzialnych za cechę ilościową. Mapowanie QTL.

  Ćwiczenia, XX.XX.2022.
  C08B. Homo olympicus. „Fenotyp sportowca” — cechy anatomiczne i fizjologiczne. Projektowanie treningu z uwzględnieniem aspektów fizycznych i psychicznych. Testy DNA w ocenie predyspozycji „sportowych”. Aspekty etyczne testów DNA. Analiza komercyjnych testów DNA pod kątem ich przydatności do oceny zdolności sportowych.

  Wykład, XX.XX.2022.
  W09A. Sygnalizacja komórkowa. Typy komunikacji komórkowej. Źródła sygnałów. Szlak sygnałowy: etapy transdukcji sygnału. Ligandy. Receptory powierzchniowe oraz wewnątrzkomórkowe. Efektory: cAMP, kinazy. Powiązania między szlakami sygnałowymi. Modelowanie interakcji.

  W09B. Komórki macierzyste. Definicja, cechy komórek macierzystych. Nisza, przykłady u człowieka. Samoodnawianie: asymetryczny podział komórek, selektywne przyłączanie histonów. Hipoteza „nieśmiertelnej nici DNA”. Potencja. Komórki macierzyste embrionalne, tkankowe, indukowane.

  Ćwiczenia, XX.XX.2022.
  C09A. Sygnalizacja komórkowa Analiza szlaku sygnałowego cAMP: charakterystyka cAMP, etapy transdukcji sygnału, identyfikacja elementów szlaku. Choroby związane z zaburzeniami szlaków sygnałowych: cholera, migrena, otyłość. Zmiany ekspresji genów pod wpływem stresu. Białka wiążące mRNA.

  Ćwiczenia, XX.XX.2022.
  C09B. Komórki macierzyste. Przykłady komórek macierzystych, opis linii UM4-6. Pochodzenie komórek macierzystych – identyfikacja nisz w organizmie człowieka. Terapia komórkami macierzystymi. Regulacje prawne. Genetyczne aspekty pluripotencji komórek macierzystych, przyczyny genetycznej niestabilności. skutki.

  Wykład, XX.XX.2022.
  W10. 10. Z Afryki do Europy. Człowiek na drzewie życia. Taksonomia Homo sapiens. Człowiek jako gatunek biologiczny. Cechy unikalne człowieka: rozwój mózgu, znaczenie zmian klimatycznych w rozwoju mózgu człowieka, procesy kognitywne. Psychologia ewolucyjna i biologia kognitywistyczna. Etapy ewolucji człowieka: dwunożność, używanie narzędzi, myśliwi-zbieracze, migracja z Afryki, opanowanie obszarów o chłodnym klimacie, rewolucja neolityczna..

  Ćwiczenia, XX.XX.2022.
  C10 Z Afryki do Europy. Porównanie genomów gatunków z rodzaju Homo. Udział genów „neandertalskich” w genomie Homo sapiens. Filogeneza człowieka. Gatunki blisko spokrewnione z człowiekiem oraz zróżnicowanie populacji ludzkich.

  Ćwiczenia, XX.XX.2022.
  K04. Kolokwium 4