BIOLOGIA MEDYCZNA, KIERUNEK LEKARSKI, SEMESTR 1:

Sylabus: Biologia medyczna 2019/2020

Zasady zaliczania przedmiotu i tematyka zajęć

Punkty i obecności (stacjonarne)

Punkty i obecności (niestacjonarne)01/01a Wykład, 15.10.2019, 16.10.2019:
Ewolucja biologiczna. Historia życia na Ziemi, świat RNA, ewolucja biologiczna, bioróżnorodność.

Komórka i cykl życiowy. Budowa komórki prokariotycznej i eukariotycznej. Cykl życiowy komórki. Organizmy modelowe w badaniach biologicznych.

01 Ćwiczenia, 15.10.2019; 16.10.2019:
Metody badania ewolucji biologicznej: ślady kopalne i molekularne. Przewidywanie procesów ewolucyjnych. Zagrożenia cywilizacyjne dla bioróżnorodności.

02 Ćwiczenia, 22.10.2019; 23.10.2019:
Mejotyczne uwarunkowanie praw Mendla. Obserwacja mitozy i mejozy. Organizmy modelowe w bazach danych.

02/02a Wykład, 29.10.2019, 30.10.2019:
Genetyka klasyczna: podstawy, prawa Mendla, dziedziczenie grup krwi u człowieka.

Chromosomy. Budowa chromosomu metafazowego. Liczba chromosomów. Kariotyp. Determinacja płci u człowieka.

03 Ćwiczenia, 29.10.2019; 30.10.2019:
Rozwiązywanie zadań na dziedziczenie jednogenowe i niezależne dziedziczenie cech. Wykorzystanie rachunku prawdopodobieństwa i testów statystycznych.

04 Ćwiczenia, 05.11.2019; 06.11.2019:
Obserwacja różnych kariotypów. Sprzężenie genów, obliczanie odległości genetycznej, określanie kolejności genów.

03/03a Wykład, 12.11.2019, 13.11.2019:
Informacja genetyczna u różnych grup organizmów. Budowa kwasów nukleinowych. Upakowanie DNA u Prokariota i Eukariota.

Geny wybranych organizmów. Definicja genu, budowa genów u Prokariota i Eukariota. Rodziny genów.

05 Ćwiczenia, 12.11.2019; 13.11.2019:
Struktura kwasów nukleinowych. Struktura i funkcja RNA. Struktura i funkcja DNA. Zawartość DNA w komórkach. Upakowanie DNA w komórkach Prokariota i Eukariota.
KOLOKWIUM I: wykłady 01, 01a, 02, 02a, ćwiczenia 01-04.

06 Ćwiczenia, 19.11.2019; 20.11.2019:
Porównywanie genów u różnych organizmów. Poszukiwanie sekwencji wspólnych dla człowieka, bakterii, zwierząt i roślin. Zapoznanie się z bazami danych sekwencji. Struktura rekordu sekwencji w bazie NCBI Poszukiwanie korelacji pomiędzy budową genu a właściwościami patogennymi.

04 Wykład, 26.11.2019:
Genomy: budowa genomów wybranych organizmów. Ruchome elementy genetyczne i ich rola w ewolucji.

07 Ćwiczenia, 26.11.2019; 27.11.2019:
Wielkość genomu. Genomy organizmów modelowych w NCBI. Wykorzystanie sekwencji organizmów modelowych w badaniach nad człowiekiem. Zagadnienie kolinearności genetycznej.

08 Ćwiczenia, 10.12.2019; 11.12.2019:
OMIM: katalog genów człowieka.

05 Wykład, 14.01.2020:
Organizmy modyfikowane genetycznie. Zagrożenia środowiskowe i społeczne.

09/10 Ćwiczenia, 14 i 21.01.2020; 15 i 22.01.2020:
Przykłady GMO. Analiza zmian w genomach organizmów modyfikowanych genetycznie. Identyfikacja transgenów. Wniosek o uwolnienie GMO do środowiska. Bazy GMO w Unii Europejskiej i w Polsce. Analiza zagrożeń i korzyści związanych z GMO.