BIOLOGIA I GENETYKA, KIERUNEK KOSMETOLOGIA:

Sylabus wraz z:
 • tematyką wykładów i ćwiczeń,
 • zasadami zaliczania przedmiotu,
 • efektami kształcenia.
  Punktacja ostateczna i oceny


  W celu zaliczenia ćwiczeń należy uzyskać 41 punktów na 80 możliwych.

  Punkty można uzyskać za: Skala ocen

  PRACE DOMOWE

  PREZENTACJE: w ciągu całego semestru, do 03.02.2023 r., 23:59

  • Prezentacje są dobrowolne i powinny dotyczyć zagadnień z genetyki, jej zastosowań w kosmetologii, medycynie, diagnostyce i biotechnologii.
  • Prezentację należy przygotować indywidualnie.
  • Każda osoba może przygotować jedną prezentację w semestrze.
  • Prezentację należy przysłać na adres polokkornelia@gmail.com. W temacie maila należy wpisać "prezentacja".
  • Prezentacje powinny być w postaci pliku Power Point lub pdf. Każda prezentacja powinna być podpisana nazwiskiem i imieniem bez polskich czcionek.
  • Prezentacje nie spełniające powyższych wymogów formalnych nie będą oceniane.
  • Prezentacja powinna zawierać stronę tytułową z imieniem i nazwiskiem, 15 stron opracowania merytorycznego, w tym cel opracowania (1 pkt.), opis problemu na tle literatury (2 pkt.) podsumowanie z wnioskami (1 pkt.).
  • Prezentacja powinna zawierać spis literatury w formacie: Autor(rzy). Rok. Tytuł pracy. Czasopismo. Tom. Strony. Dostęp w przypadku dostępu on line. Dla książek podajemy miejsce wydania i wydawcę (1 pkt.). Niedopuszczalne jest korzystanie ze źródeł popularnych typu Medonet, Medycyna Praktyczna itp.

  EGZAMIN, II termin: 16.02.2023, 10:00-11:00

  • Egzamin ma postać pisemną. Należy uzyskać 35 punktów na 50 możliwych.
  • Pytania egzaminacyjne mają formę testu jednokrotnego wyboru (SCQ), tak/nie, pytań z luką lub krótkiej odpowiedzi (SSQ), pytań otwartych w tym zadań obliczeniowych.
  • Egzamin jest przeprowadzany przy pomocy platformy MS Forms w siedzibie Uczelni, w obecności prowadzącego.
  • Termin zerowy nie jest przewidziany.

  Kontakt

  Prace oraz pytania dotyczące przedmiotu należy nadsyłać na adres mailowy:
  polokkornelia@gmail.com  Tematyka wykładów (15 h) i ćwiczeń (30 h)

  Protokoły ćwiczeń będą udostępniane sukcesywnie.

  W01: Wykład, 2022.10.06:
  Komórka i cykl życiowy. Teoria komórkowej budowy organizmów. Budowa komórki prokariotycznej i eukariotycznej, rozmiary komórek. Struktury komórkowe: błony biologiczne, mitochondria, liposomy. Budowa jądra komórkowego: nukleoplazma, błona jądrowa, chromatyna, jąderko. Teoria endosymbiozy: pochodzenie chloroplastów, mitochondriów i jądra komórkowego. Cykl życiowy komórki: regulacja cyklu, mitoza, mejoza. Organizmy modelowe w badaniach biologicznych.

  C01 Ćwiczenia, GR1: 2022.10.05. GR2: 2022.10.06.
  Komórka i cykl życiowy. Pochodzenie komórek. Charakterystyka Archaea i Eubacteria. Komórka Pro- i Eukariota. Pochodzenie jądra komórkowego. Cykl życiowy komórki. Fazy cyklu życiowego. Obserwacja i symulacja faz mitozy i mejozy z uwzględnieniem zmian zawartości DNA. Zapoznanie się z bazą NCBI na podstawie analizy danych dla organizmów modelowych.

  W02: Wykład, 2022.10.20:
  Genetyka mendlowska. Definicja i zastosowania w biologii człowieka, przemyśle farmaceutycznym, spożywczym. Podstawowe pojęcia genetyczne: gen, allel, SNP, locus, fenotyp, genotyp, polimorfizm, homo i heterozygota, dominacja i recesywność. I i II prawo Mendla: mejotycznej uwarunkowania praw Mendla, analiza doświadczeń mendla na grochu. Dziedziczenie mendlowskie u człowieka. Rozwinięcie mendelizmu: allele wielokrotne, kodominacja na przykładzie grup krwi. Współdziałanie genów na przykładzie fenotypu bombajskiego. Analiza rodowodów: terminologia, przykłady

  C02a Ćwiczenia, GR1: 2022.10.19. GR2: 2022.10.20.
  Genetyka mendlowska. Dziedziczenie cech uwarunkowanych jednogenowo u różnych grup organizmów, analiza rozszczepień w krzyżówkach jedno i wielopunktowych, ocena prawdopodobieństwa wystąpienia danej cechy. Projektowanie doświadczeń genetycznych.

  Symulacja mejotycznych uwarunkowań dziedziczenia niezależnego

  C02b Ćwiczenia, GR1: 2022.10.26. GR2: 2022.10.27.
  Rozwinięcie mendelizmu. Kodominacja i niepełna dominacja. Allele wielokrotne: częstość alleli w populacji, polimorfizm, dziedziczenie barwy kwiatów, dziedziczenie grup krwi u człowieka. Współdziałanie genów: dziedziczenie ksztatu grzebieni u kur, komplementacja, addytywne współdziałanie genów dominujących, recesywna epistaza, epistaza genów dominujących.

  W03: Wykład, 2022.10.27:
  Chromosomowa teoria dziedziczności. Chromosom: budowa chromosomu, liczba chromosomów, haploidy, diploidy, liczba podstawowa. Ploidalność: euploidy i aneuploidy. Kariotyp. Chromosomopatie u człowieka. Chromosomy płci. Determinacja płci u Drosophila melanogaster i u człowieka. Sprzężenie z płcią na przykładzie hemofilii. Rozchodzenie się genów leżących na jednym chromosomie podczas mejozy. Sprzężenie genów całkowite i częściowe: rozszczepienia. Crossing-over: definicja, formowanie się mostów, efekty. Pojęcie odległości genetycznej. Mapy genetyczne.

  C03 Ćwiczenia, GR1: 2022.11.09. GR2: 2022.11.10.
  Chromosomowa teoria dziedziczności. Chromosom metafazowy. Kariotyp. Ploidalność. Sprzężenie z płcią. Determinacja płci u ssaków. Dziedziczenie sprzężone z płcią na przykładzie D. melanogaster. Rozszczepienia w przypadku sprzężenia genów całkowitego i częściowego. Obliczanie odległości genetycznej. Wykorzystanie odległości genetycznej do oceny prawdopodobieństwa wystąpienia danej kombinacji cech.

  W04: Wykład, 2022.11.10:
  Struktura materiału genetycznego. Kwasy nukleinowe: budowa chemiczna, nazewnictwo, szlaki syntezy, struktura przestrzenna, formy. Wiroidy. Wirusy: cechy, materiał genetyczny, przykłady. Organizacja materiału genetycznego u Prokariota: chromosom bakteryjny, białka histonopodobne, plazmidy. Struktura materiału genetycznego Eukariota: budowa chromatyny, histony, nukleosom, włókno 30 nm, białka SMC, poziomy upakowania DNA.

  C04 Ćwiczenia, GR1: 2022.11.16. GR2: 2022.11.17.
  Struktura materiału genetycznego. Składniki kwasów nukleinowych: porównanie DNA i RNA. Synteza nukleotydów w komórce. Obliczanie zawartości kwasów nukleinowych w próbie. Analiza struktury i właściwości RNA. Właściwości DNA. Sekwencje nukleotydowe w bazach danych. Pojęcie nici sensownej i antysensownej. Struktura rekordu sekwencji nukleotydowej w bazie NCBI. Ewolucja sekwencji DNA: ortologi i paralogi.

  W05: Wykład, 2022.11.17:
  Przepływ informacji genetycznej. Centralny Dogmat Biologii Molekularnej w wersji Crick’a. Uproszczenie Watsona. Przepływ poziomy i pionowy. Replikacja DNA: model semikonserwatywny, kierunek replikacji, fragmenty Okazaki, etapy replikacji in vivo. Reakcja PCR. Transkrypcja; polimerazy RNA, inicjacja, czynniki transkrypcyjne i promotory. Dojrzewanie mRNA u Eukariota, spliceosom. Translacja: rola rybosomów, tRNA. Kod genetyczny. Struktura białek.

  C05a Ćwiczenia, GR1: 2022.11.23. GR2: 2022.12.24.
  Replikacja in vivo i in vitro. Replikacja DNA: chemizm, dokładność kopiowania, startery RNA, kierunek replikacji. Reakcja PCR: etapy reakcji PCR, specyfika reakcji, temperatura topnienia i obliczanie temperatury przyłączania starterów, stężenia składników reakcji PCR. Odmiany reakcji PCR: standardowa, RT-PCR, qPCR.

  C05b Ćwiczenia, GR1: 2022.12.30. GR2: 2022.12.01.
  Ekspresja genów. Transkrypcja DNA: analiza przebiegu transkrypcji, polimerazy RNA. Pojęcie ORF, wyznaczanie ORF dla danej sekwencji, ORFfinder. Odwrotna transkrypcja, projektowanie cDNA. Translacja: analiza przebiegu translacji. Kod genetyczny: krytyczna analiza doniesień medialnych. Struktura białek: analiza struktury I- i II-rzędowej dla wybranych sekwencji. Analiza właciwości fizyko-chemicznych za pomocą programu ProtParam.

  K01: KOLOKWIUM I, 2022.11.24., godz. 18:30-19:00
  • Obejmuje zagadnienia z wykladów W01-W04 oraz ćwiczeń C01-C04.
  • Pytania testowe, pytania krótkiej odpowiedzi , pytania otwarte w tym zadania obliczeniowe.
  • Maksymalna liczba punktów 30.
  • Przeprowadzone przy pomocy platformy MS Forms. Proszę logować się za pomocą maila uczelnianego, tj. w domenie uth.
  • Czas trwania: 30 min.
  W06: Wykład, 2022.12.01:
  Mutageneza i jej wykorzystanie. Mutageneza indukowana. Czynniki mutagenne fizyczne i chemiczne. Mutagenne działanie promieniowania jonizującego, siwert. Efekty bezpośrednie i długotrwałe katastrofy w Czarnobylu. Mutageny chemiczne: czynniki alkilujące, interkalujące, analogi zasad, spektrum mutacji. Efekty somatyczne i genetyczne działania mutagenu. Chimery. Mutageneza indukowana w żywieniu człowieka i diagnostyce medycznej.

  C06a Ćwiczenia, GR1: 2022.12.14. GR2: 2022.12.15.
  Mutacje. Analiza mutacji punktowych na poziomie DNA i białka. Szacowanie częstości mutacji punktowych. Mutacje punktowe a ewolucja diety człowieka na przykadzie tolerancji laktozy. Mutacje chromosomowe strukturalne. Gamety heterozygoty translokacyjnej. Mutacje chromosomowe liczbowe i ich rola w powstawaniu gatunków. Rozszczepienia u trisomików. Wykorzystanie linii trisomicznych.

  C06b Ćwiczenia, GR1: 2023.01.11. GR2: 2023.01.12.
  Mutageneza. Uszkodzenia DNA. Środki mutagenne i ich efektywność. Mutageny fizyczne i chemiczne. Określanie dawki optymalnej. Środki mutagenne w środowisku człowieka: wykrywanie i zapobieganie skutkom ich działania na przykładzie DDT. Wpływ promieniowania jonizującego na człowieka, siewerty. Znaczenie mutagenezy indukowanej.

  W07: Wykład, 2023.01.16. godz. 18:30, zdalnie
  Organizmy modyfikowane genetycznie (GMO). Wsparcie dla GMO w Europie. Definicja GMO. Otrzymywanie GMO: organizm transformowany i transgeniczny, techniki transferu genów, efekty na poziomie genomu. Wykorzystanie GMO w medycynie, przemyśle i rolnictwie. Zagrożenia środowiskowe, zdrowotne, ekonomiczne.

  C07 Ćwiczenia, GR1: 2023.01.18. GR2: 2023.01.19.
  GMO. Organizmy transgeniczne: historia modyfikacji genetycznych, definicje biologiczne, definicje prawne. GMO w bazach danych: analiza modyfikowanych cech i modyfikowanych gatunków. Zagrożenia dla bioróżnorodności. Metody otrzymywania GMO: transformacja i transdukcja. Dziedziczenie transgenów. Wykorzystanie GMO w medycynie: rośliny jako bioreaktory, szczepionki na bazie GMO.

  K02: KOLOKWIUM II, 2023.01.26. godz. 17:30-18:00
  • Obejmuje zagadnienia z wykladów W05-W07 oraz ćwiczeń C05-C07.
  • Pytania testowe, pytania krótkiej odpowiedzi , pytania otwarte w tym zadania oblizceniowe.
  • Maksymalna liczba punktów 30.
  • Przeprowadzone przy pomocy platformy MS Forms.
  • Czas trwania: 30 min.