GENETYKA, KIERUNEK LEKARSKI

Sylabus wraz z:
 • tematyką wykładów i ćwiczeń,
 • zasadami zaliczania przedmiotu,
 • efektami kształcenia.
  Punkty i obecności, studia stacjonarne: oceny z ćwiczeń, seminariów i egzaminu.

  Punkty i obecności, studia niestacjonarne: oceny z ćwiczeń, seminariów i egzaminu.

  W celu zaliczenia ćwiczeń należy uzyskać 41 punktów na 80 możliwych.

  Punkty można uzyskać za:

  EGZAMIN, I termin: 08.02.2022. 8:00-9:15

  SEMINARIA
  Prowadzący: prof. dr hab. ROMAN ZIELIŃSKI

  Kontakt

  Prace oraz pytania dotyczące przedmiotu należy nadsyłać na adres mailowy:
  prof. romanzielinski@gmail.com oraz polokkornelia@gmail.com  Tematyka wykładów (30 h) i ćwiczeń (30 h)

  Wykłady i protokoły ćwiczeń będą udostępniane sukcesywnie.

  W01. Wykład, ST, NST: 2021.10.05.
  Genetyka człowieka. Historia i współczesność. Genom człowieka w liczbach. Sprzężenia genów: częstości gamet, odległość genetyczna. Mechanizm crossing-over: kompleks synaptonemalny, inwazja nici DNA, rekombinazy, mediatory rekombinacji. Badania asocjacyjne: GWAS, BSA. Mapowanie genomu: mapy genetyczne, cytogenetyczne, mapy sekwencji. Determinacja płci u człowieka: rola SRY, inaktywacja X, dymorfizm płciowy. Budowa X i Y. Ewolucja chromosomów płci.

  C01. Ćwiczenia, 05-07.10.2021.
  Kariotyp człowieka: typy prążków, rozpoznawanie prążków. Analiza sprzężeń, obliczanie odległości genetycznej. Tworzenie fragmentu mapy genetycznej człowieka. Ocena ryzyka genetycznego. Analiza sprzężeń z wykorzystaniem rodowodów. Katalog GWAS. Klucz do zadań.

  S01. Seminarium, 05-07.10.2021.
  Zasady przygotowywania projektów badawczych na podstawie indywidualnych projektów Marie-Skłodowska Curie w ramach programu Horizon Europe. Wytyczne dla przygotowania prezentacji oraz przedstawienie punktacji i skali ocen.

  S01. Wzór protokołu oceny projektu.
  Przykładowe elementy, które należy uwzględnić w przygotowywaniu projektów badawczych. Projekt powinien odpowiadać na pytania zawarte w protokole oceny.

  W02. Wykład, ST, NST: 2021.10.12.
  Genom człowieka. Elementy genomu człowieka. Genom jądrowy: wielkość genomu jądrowego, zawartość GC, konwersja genów, liczba genów, elementy funkcjonalne, długość genów, rodziny genów, rodzina Morpheus, sekwencje powtarzalne. Genom mitochondrialny: wielkość, geny OXPHOS, sekwencje NUMT, interakcja z genomem jądrowym, dziedziczenie mtDNA, choroby uwarunkowane mtDNA. Koliste DNA, eccDNA: pochodzenie, funkcja. Projekt sekwencjonowania genomu ludzkiego: contigi, wersje, GRCh38.p13, T2T-CHM13. Bazy danych.

  C02. Ćwiczenia, 12-14.10.2021.
  Projekt poznania genomu ludzkiego: mapowanie genomu ludzkiego, hybrydy radiacyjne. Analiza fragmentów restrykcyjnych w rodowodach, identyfikacja wybranych genów. Składanie DNA: contigi, identyfikacja markerów w obrębie klonów, mapa contigów. Sekwencjonowanie genomu ludzkiego: metoda Sangera, metody NGS. Rodziny genowe człowieka. Dziedziczenie mitochondrialne. Odstępstwa od dziedziczenia jednorodzicielskiego. Klucz do zadań.

  S02. Seminarium, 12-14.10.2021.
  Analiza wstępnych projektów przygotowanych przez studentów. Ustalenie harmonogramu wystąpień indywidualnych.

  W03. Wykład, ST, NST: 2021.10.21.
  Mobilome. Transpozony: definicja, podział, sposób przemieszczania, budowa transpozonów, autonomiczne transpozony. Sekwencje transpozonowe w genomie człowieka: non-LTR (LINE, SINE), LTR (ERV), transpozony DNA. Rola transpozonów w ewolucji i ich aktywność. Rola transpozonów w odpowiedzi immunologicznej: HIV, przeciwciała i geny Rag. Retrogeny: duplikacja poprzez retrokopie. Aktywne transpozony w genomie człowieka. Regulacyjna rola transpozonów LINE, Alu i ERV.

  C03. Ćwiczenia, 19-21.10.2021.
  Metody analizy transpozonów. Identyfikacja sekwencji transpozonowych w genomie człowieka. Porównanie transpozonów w różnych liniach rozwojowych. Analiza ekspresji sekwencji transpozonowych w stanach chorobowych. Klucz do zadań.

  S03. Seminarium, 19-21.10.2021.
  Analiza wstępnych projektów przygotowanych przez studentów. Ustalenie harmonogramu wystąpień indywidualnych.

  W04. Wykład, ST, NST: 2021.11.16.
  Ekspresja genów - transkryptom. Regulacja ekspresji u Prokariota: operon laktozowy, represja kataboliczna. Etapy regulacji ekspresji u Eukariota. Regulacja transkrypcji na przykładzie tubulin oraz genów odpowiedzialnych za gojenie się ran. Czynniki transkrypcyjne na przykładzie regulacji ekspresji genów szoku termicznego. Alternatywny splicing. Regulacja splicingu przez elementy cis i trans. Rodzaje RNA: ncRNA, circRNA, miRNA, siRNA. Edytowanie RNA. Interferencja. Udział RNA w sygnalizacji komórkowej. Transkryptom człowieka. Transkryptomika.

  C04. Ćwiczenia, 16-18.11.2021.
  Wzory ekspresji genów: ekspresja konstytutywna i fakultatywna, indukcja i represja. Zmienność ekspresji genów na poziomie transkrypcji na przykładzie Homo sapiens. Metody izolacji RNA: cDNA, wzbogacanie mRNA. Mikromacierze: technologia, odczyt i analiza danych, zastosowanie w diagnostyce białaczki. RNA-Seq; podstawy, mapy ekspresji. Transkryptom człowieka. Klucz do zadań.

  S04. Seminarium, 16-18.11.2021.
  Prezentacja projektów idywidualnych. Omówienie struktury projektu. Dyskusja.

  W05. Wykład, ST, NST: 2021.11.23.
  Kontrola translacji. Regulacja po-transkrypcyjna. Mechnizmy degradacji mRNA, egzosom. Białka wiążące RNA: PABP, RBP, EJC. Kontrola na etapie inicjacji translacji: kompleks pre-inicjacyjny, rozpoznawanie kodonu START, czynniki eiF, ciałka stresowe i ciałka P. Regulacja post-translacyjna: fosforylacja, acetylacja, ubikwitynacja, glikozylacja. Choroby związane z modyfikacjami post-translacyjnymi. Epigenetyka: metylacja DNA, inżynieria epigenetyczna.

  C05. Ćwiczenia, 23-25.11.2021.
  Kontrola translacji: inicjacja jako etap limitujący efektywność translacji, regulacja na poziomie ORF, identyfikacja uORF w wybranych sekwencjach, choroby związane z zaburzeniami regulacji uORF. Ocena właściwości fizyko-chemicznych białek na podstawie analizy sekwencji in silico (serwer ExPaSy). Modelowanie białek. Baza PDB. Analiza zbieżności wybranej sekwencji białkowej. Klucz do zadań.

  S05. Seminarium, 23-25.11.2021.
  • (A)
  • ...

  W06. Wykład, Wykład, ST, NST: 2021.11.30.
  Genetyka populacyjna. Techniki wykorzystywane w genetyce populacyjnej. Populacja biologiczna i jej cechy, struktura wiekowa, tempo wzrostu. Populacja mendlowska. Częstości alleli, częstości genotypów. Prawo Hardy-Weinberga. Zróżnicowanie genetyczne: parametry genetyczne, polimorfizm, heterozygotyczność, H, indeks F, podział zmienności w populacjach. Podobieństwo genetyczne: metody oceny, współczynnik Nei’a, metody grupowania.

  K01: KOLOKWIUM I, 2021.11.30., w godzinach wykładu W06.
  C06. Ćwiczenia, 30.11.-02.12.2021.
  Genetyka populacyjna i jej znaczenie w badaniach ewolucji. Populacja biologiczna: wielkość populacji ludzkiej, struktura wiekowa, gęstość, tempo wzrostu. Struktura genetyczna populacji: obliczanie częstości alleli, częstości genotypów, efektywnej liczby alleli w locus. Wykorzystanie prawa Hardy-Weinberga w ocenie ryzyka genetycznego. Zróżnicowanie genetyczne: obliczanie heterozygotyczności w locus, średniej heterozygotyczności w populacji. Zróżnicowanie genetyczne M. tuberculosis. Zróżnicowanie genetyczne populacji ludzkich. Podobieństwo i odległość genetyczna: konstrukcja dendrogramów dla populacji ludzkich, obliczanie czasu dywergencji. Klucz do zadań.

  S06. Seminarium, 30.11.-02.12.2021.
  • (A)
  • ...

  W07. Wykład, ST, NST: 2021.12.07.
  Selekcja i mutacje. Wpływ czynników środowiskowych na genom człowieka: wzrost, interakcja GxE, adaptacja. Selekcja naturalna: wartość przystosowawcza, współczynnik selekcji, selekcja kierunkowa, różnicująca, stabilizująca. Dryf genetyczny. Mutacje u człowieka; znaczenie w populacji, endogenne uszkodzenia DNA, typy mutacji, hotspoty, częstość mutacji, wpływ mutacji na wartość przystosowawczą. Rozprzestrzenianie się mutacji w populacjach ludzkich. Znaczenie ewolucyjne mutacji.

  C07. Ćwiczenia, 07-09.12.2021.
  Selekcja naturalna i sztuczna: znaczenie reprodukcji i zmienności, adaptacja, rozprzestrzenianie się populacji ludzkich. Selekcja na poziomie molekularnym: ślady selekcji w genomie człowieka, efekt hitchhiking. Wartość dostosowawcza: obliczanie dostosowania absolutnego i dostosowania względnego. Wpływ selekcji na częstość genotypów. Zmiana częstości chorób recesywnych pod wpływem selekcji. Wpływ mutacji na populację w zmiennym środowisku. Klucz do zadań.

  S07. Seminarium, 07-09.12.2021.
  • (A)
  • ...

  W08. Wykład, ST, NST: 2021.12.14.
  Genetyka wirusów. Cechy wirusów. Metody izolacji wirusów. Struktura wirusów: wirion, kapsyd, otoczka. Białka wirusów: niestrukturalne, białka kapsydu, katalityczne, białka macierzy, białka transmembranowe. Podobieństwo białek wirusów do białek komórkowych. Cykl życiowy wirusów. Materiał genetyczny wirusów. Budowa genomu wirusów DNA i RNA. Wirom człowieka.

  C08. Ćwiczenia, 14-16.12.2021.
  Klasyfikacja wirusów: ICTV, Baltimore, klasyfikacja na podstawie materiału genetycznego, Viral Zone. Identyfikacja wirusów: detekcja odpowiedzi immunologicznej, mikroskopia elektronowa, izolacja, techniki molekularne, optymalizacja reakcji PCR. Ewolucja wirusów i ich zróżnicowanie: dryf genetyczny, rekombinacja, szuflowanie segmentów. pojęcie kwasigatunków. Mutacje w populacjach wirusów: tempo mutacji, czynniki wpywające na tempo mutacji, warianty, szacowanie liczby mutantów w ostrej wiremii. Klucz do zadań.

  S08. Seminarium, 14-16.12.2021.
  • (A)
  • ...

  W09. Wykład, ST, NST: 2022.01.11.
  Genetyka mikroorganizmów. Co to jest mikroorganizm? Taksony zaliczane do mikroorganizmów. Mikrobiom czowieka. Genomy mikroorganizmów: organizacja przestrzenna, chromatyna Archaea, genom Methanobrevibacter smithii. Genomy bakterii: podział replikonów bakteryjnych, genomy wieloczęściowe, genom Vibrio cholerae. Genomy grzybów: genom Candida. Horyzontalny transfer genów u Prokariota: tranformacja, transdukcja, koniugacja. Mejoza u grzybów: cykl życiowy, genetyczne podstawy procesów płciowych u Saccharomyces cerevisiae. Genetyczne podstawy patogenności bakterii: rola pili, wyspy patogeniczności.

  C09. Ćwiczenia, 11-13.01.2022.
  Filogeneza mikroorganizmów: klasyfikacja i pochodzenia Archaea, podział bakterii, pochodzenie grzybów, znaczenie grzybów, mykozy. Zmienność mikroorganizmów: Izoniazyd w zwalczaniu gruźlicy, zróżnicowanie szczepów M. tuberculosis na podstawie genu katG. Wykorzystanie rDNA do identyfikacji i analizy zróżnicowania bakterii. Analiza genów rDNA u wybranych gatunków bakterii. Horyzontalny transfer genów u bakterii i jego znaczenie w lekooporności. Integron. Transformacja. Klucz do zadań.

  Mtuberculosis_katG
  rDNA

  W10. Wykład, ST, NST: 2022.01.18.
  Cechy ilościowe u człowieka. Zmienność ciągła. Czynniki genetyczne i środowiskowe. Wzrost i kolor skóry jako modelowe cechy ilościowe. Rozkład normalny. Odziedziczalność: metody analizy, wartości dla BMI, snu, wzoru komunikacji w mózgu. QTL: definicja, mapowanie, QTL dla homeostazy i ciśnienia tętniczego, odciski palców. Cechy kognitywistyczne: taksonomia, geny warunkujące zdolności kognitywistyczne, remodelowanie chromatyny, regulacja epigenetyczna zdolności kognitywistycznych, rola transpozonów w uczeniu się: gen Arc, aktywność LINE1 w mózgu.

  C10. Ćwiczenia, 18-20.01.2022.
  Genetyka cech ilosciowych: wariancja genetyczna i środowiskowa, efekty addytywne, dominacja, epistaza. Określanie działania genów warunkujących wzrost człowieka. Ocena wariancji genetycznej dla współdziałających loci na podstawie parametrów [d] i [h]. Osobowość jako cecha ilościowa. Odziedziczalność inteligencji. Przewidywanie IQ potomstwa na podstawie IQ rodziców.

  S10. Seminarium, 18-20.01.2022.
  • (A)
  • ...


  K02: KOLOKWIUM II, 2022.01.25. 8:00-8:30