BIOLOGIA MOLEKULARNA, KIERUNEK LEKARSKI,
II rok, semestr IV, cykl 2021/2022

Sylabus: Biologia molekularna 2019/2020.

Zasady zaliczania przedmiotu i tematyka zajęć.

Ostateczna punktacja i oceny (stacjonarne)

Ostateczna punktacja i oceny (niestacjonarne)

Kolokwium zaliczeniowe: termin zwrotu prac upłynął 06.06.2020 r.
WYNIKI: do 14.06.2020 r.

Klucz do zadań
01 Wykład, 04.03.2020:
Replikacja DNA. Zasady replikacji in vivo. Reakcja PCR.

01 Reakcja PCR: zadania

02 Wykład, 18.03.2020:
Transkrypcja i transkryptomika.

02 Transkryptomika: zadania

03 Wykład, 01.04.2020:
Translacja i proteomika. Struktura białek.

03 Translacja i struktura białek: zadania

Biologia molekularna1 (plik tekstowy)

Peroksydazy (plik w formacie fasta)

04 Wykład, 29.04.2020:
Markery genetyczne wykorzystujące replikację. Polimorfizm DNA i białek. Elektroforeza kwasów nukleinowych i białek.

04 Markery genetyczne: zadania

Human 6-PGD (plik tekstowy)

05 Wykład, 13.05.2020:
Sekwencjonowanie kwasów nukleinowych. Biblioteki i wektory. Next generation WGS.

05 Sekwencjonowanie DNA: zadania

rDNA Pinus (plik tekstowy)

06 Wykład, 20.05.2020:
Mutageneza i naprawa DNA.

06 Mutageneza: zadania

07 Wykład, 27.05.2020:
Metody bioinformatyczne w biologii molekularnej. Modelowanie białek. Biologia syntetyczna.